අහාර අපතේ නොයවන්න (Don’t waste Food)

ලොව තුල සම්පත් බෙදී යාමේ විශමතාවය හොඳින්ම පෙන්වන පහත පින්තුර පෙල බලන්න. එක් අන්තයක මිනිසුන් ආහාර වැඩිවීමේ හෙවත් අධි-පෝෂණයෙන් පීඩා විඳිද්දී තවත් පිරිසක් මන්දපෝෂණයෙන් මිය යති. දියුණු යයි සම්මත රටවල ආහාර ටොන් ගණනින් අපතේ යවද්දී අළුත උපන් දරුවාට කිරි උගුරක් ලබා දීමට නොහැකිව වැහැරී ගිය අම්මාවරුන්ගේ ඡායාරූප කෙතරම් ශෝචනීයද.

 

fat_people_18 

 

 

 

 

 

mcdonaldscsr

 

 

 

 

 


 

 

starving_kids

 

 

 

 

 

 

 

 

 

312991_2280237519211_1046989616_2651089_2088671066_n

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31012953

0 comments:

Post a Comment